EK-沙龙国际-韩国留学生论坛-韩国华人论坛-韩国婚姻-韩国打工网站

 找回密码
 注册
QQ登录 只需一步,快速开始
乐天世界在线预订韩国整容
乐韩美容韩国美食韩国整形
查看: 21758|回复: 251
打印 上一主题 下一主题

[大学本部] 本科招生-2013年9月,韩国各大学招生时间以及招生简章

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-3-11 12:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

更多精彩内容登陆后可查看,马上注册,享受更多服务。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 r/ u/ i  {/ F* \6 L
6月4号更新' \0 N, Y$ m; Q) r+ Y2 W+ }# o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
$ I) ~8 p' j2 G/ @1 R8 s6 _, G+ q% I' Z# l  f% @
1.首尔大学(서울대학교)(因为首尔大学报名时间较早,2013年9月的已经报名截止,现在只能公布2014年第一学期的,希望广大想申请首尔大学的同学不要错过时间)' a7 J- j+ p5 n; j5 I3 Z
网上报名:2013.06.10~2013.08.01
  Q! X. D- M' b' K材料递交:2013.06.10~2013.08.020 _( A/ G$ D! O% |
录取通知:2013.11.08
! h8 k: ]( h; o& y" S: Y招生简章: 首尔大学招生简章.pdf (940.47 KB, 下载次数: 839)
3 F  H' J, W5 {7 B
4 P1 K: S7 y6 a, a( a/ P
2.首尔市立大学(서울시립대학교)
' L1 l6 y6 |) |: q2 R2 q7 m6 T
材料递交:2013.04.01~2013.05.03
8 u% z3 E2 A$ e" w% x6 S0 @考试时间:2013.05.04$ \0 T* Q6 x, {3 V/ X. X
录取通知:2013.06.28 17:00
" Q8 @9 Y# A) g# R学费缴纳:2013.07.29~2013.08.02
$ V1 A( U% R. l& N3 X! ]1 t招生简章: 首尔市立大招生简章.hwp (1.16 MB, 下载次数: 143) ) H6 Z" v5 O+ v1 i. t% @
- f) q* t( q, i# T2 i' f- U4 V* b
3.延世大学(연세대학교)
  x9 o- m) r8 J& ]; ^$ _
网上报名:2012.12.17 ~ 2013.05.15
; E$ X+ ^6 E2 [9 O3 i/ {录取通知:2013.04.19(2013年3月15日前提交材料者)' j4 ~! C- u: T, U% f9 ~3 e
               2013.06.14(2013年5月16日前提交材料者)
% c2 O" n5 Y# c1 v* k* j8 M学费缴纳:2013年8月初1 d! N$ x4 S# ^  ]
韩国语能力考试:2013.08.08 14:00
( e5 [9 o2 _4 X4 C; z& \6 p# e招生简章: 延世大学招生简章.pdf (778.1 KB, 下载次数: 470)
/ e- o6 t8 c0 M1 |, d. y, o5 O9 |/ A1 _' ~& K! r
4.西江大学(서강대학교)
  p: S4 Q. \/ a: v2 V  \9 B9 G* r( [; O3 m, T9 a, d
网上报名:2013.04.01~04.261 ?( O# N2 j& U2 U$ A
递交材料:2013.04.01~04.295 n' l( p4 M# j: K' g: t% @
录取通知:2013.06.14
9 E! t) e" |1 U9 d5 ^学费缴纳:2013年7月中旬
: U) u( r" t  v( y" c: @招生简章: 西江大学招生简章.docx (80.94 KB, 下载次数: 116)
& x& r6 D/ U+ j1 Q# f
9 c% ]5 |( f' V! C8 W5.成均馆大学(성균관대학교)+ u* @9 Z$ Z, `% u( q$ x
第一次报名时间:2013.01.23~2013.02.19

! l& ^& K9 s; u8 A6 |* ^8 n(第一次报名已经截止,第二次报名时间还没通知,想报成均馆的各位请密切关注成均馆大学官方网站:http://www.skku.edu/new_home/cn/index_pc.jsp
7 z, D% N6 w( n  w* |0 e招生简章: 成均馆招生简章.docx (15.48 MB, 下载次数: 47135)

2 X- |7 w1 ^# g9 f+ B9 a" W4 J8 I' W! Z  F3 Y  K% ?
第二次报名:
( q  ?4 T  H; S* f8 g4 X网上报名:2013.05.08~05.30  * I! m; c& e0 h- L2 c8 j8 u" V
递交材料:~05.31
* e4 m5 R# q9 x% c" S录取通知:2013.06.142 c, f7 C: E6 d5 R8 ~
学费缴纳:2013年7月中旬
3 \$ O0 {- x8 M+ Q招生简章: 成均馆大学2013年秋季入学第二次报名【沙龙国际】.docx (4.38 MB, 下载次数: 109) 3 ~# s0 z, d% z3 O) `4 Z2 V  H

6 W, v  ]$ D; \! n% z; O6.高丽大学(고려대학교)3 k0 Q2 b0 y' H& ~) O, v
网上报名:2013.04.22~04.26 8 x; l, A, h2 w, n7 n  C
递交材料:2013.04.22~04.26
  e! z8 m3 d* j* x5 u3 E材料录取通知:2013.05.22
* e1 t) _1 A* J& @5 N6 O4 r5 k; |面试日期:2.13.05.29~2013.05.215 G. g! n' D6 `" j' t
录取通知:2013.06.14
& d) @2 K/ }2 P8 b1 P4 z; V招生简章: 高丽大学招生简章.pdf (460.01 KB, 下载次数: 155) ' ]9 v- |* ?/ s

2 d* q  s( {5 m; a) U( Z- M0 S7 \; t* B7.弘益大学(홍익대학교)
+ B: e1 a" d" K, b/ ^$ v: B网上报名:2013.04.29~05.079 S$ Z. j. O+ }) ~6 K  b
递交材料:2013.04.29~05.078 S/ Y2 t0 o& d' q& Q/ [! S
录取通知:2013.05.31
0 M* E) g) r0 _  L! h招生简章: 弘益大学招生简章.pdf (576.31 KB, 下载次数: 211) ) _2 w/ q- i8 i+ o! M) |" t1 q

" A' K  f3 s+ b* l8.国立江原大学(국립강원대학교% ]- k! V& c5 j3 ~* q1 O9 |& {5 p" u
网上报名:2013.05.21~2013.06.07
% W" y, m1 q9 S0 x递交材料:2013.05.21~2013.06.070 ~' C2 h5 O4 {( l, t9 y& i1 ~
招生简章:http://bbs.enjoykorea.net/thread-1574008-1-1.html
# u( o9 |) N) Q7 ~+ g) w) q2 M; w, p% \. s5 ^6 }- Y
9.建国大学(건국대학교)4 q  B6 b9 a9 [/ s  `* Z* T
网上报名:2013.04.29~05.31
0 V( t- G: g4 w8 E! R  q( q4 \7 v递交材料:2013.05.13~05.31* \7 S+ y+ Z. a# V
面试时间:2013.06.10~06.12- r& b3 U% Y3 X4 C; J
录取通知:06.21  b- X& z2 p: P, Y1 J4 R
招生简章: 沙龙国际-建国大学招生简章以及各种其他材料须知.zip (5.81 MB, 下载次数: 457) 3 R8 \8 Y  v% m7 ~0 E) I& t
' O4 {1 k7 p* P1 ^$ O/ n4 x
10。汉阳大学% g- R( _6 }0 ^2 h: Y
网上报名:2013.04.17~04.23
. X. H4 Y0 J) ]. T  f$ w& a递交材料:2013.04.17~04.25 $ j7 P* G$ y$ B' W7 m
面试时间:2013.05.25 2 d, [( d) K' t7 l3 X! O# H
录取通知:2013.06.27
' w& K; [- `' ^( O$ Z! Y招生简章 : 汉阳大学本部及研究生2013年秋季入学招生简章(沙龙国际论坛提供).pdf (428.5 KB, 下载次数: 117)
( v' {. y. m1 v% u  H1 E
9 \- ]. n" `1 a; \11。中央大学
* g6 V3 ^( C" M* F0 |网上报名:2013.04.16~04.24
7 R+ R$ l& w% X8 Y7 ?递交材料:2013.04.16~05.068 t/ U; j+ O' Z( I" l2 L
招生简章 : 中央大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (666.77 KB, 下载次数: 187)
0 r4 a$ ]- t. T5 Q
5 i8 B4 m3 v- Z9 Z: o
3 L, ]7 D2 n) }6 _1 O- Q/ ?+ {9 M+ c
12.世宗大学1 Z3 p2 m" g1 D- `, A, P- u
网上报名:2013.03.04~04.26% i6 U4 P7 l6 U; C, k; a
递交材料:2013.03.04~04.26
+ j) l3 {5 S6 q录取通知:2013.05.31
% U7 M$ G! H# v7 V% A5 C, r招生简章:http://www.sejong.ac.kr/admissio ... 01.html?menu_id=3.1
% I4 w0 b3 w( l1 a2 h# T- u0 U% o! F, J
13.外国语大学:5 l# w/ k7 K* b1 k5 R3 ]+ i
网上报名: 2013.04.29~05.240 x; p) j. B7 e! N
递交材料:~05.31
3 e$ y5 t% B$ _; ?面试时间: 06.24
+ G' |  V! U! I# C& L% S录取通知:06.283 x) A5 m6 q' C# [  I7 i
招生简章:往年:
韩国外国语大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际提供】.pdf (661.74 KB, 下载次数: 28)
( D& u% c2 v7 i                  今年: 韩国外大2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (460.73 KB, 下载次数: 41)
) p/ g' N8 q: G3 [5 K+ \/ d  l3 R" b) G$ e4 G, q
14。梨花女大
! a5 r9 ^) C  p1 s5 I) h% Z: a
   2013年秋季入学:
$ s" {& S. `8 S' Y3 q5 \网上报名: 2013.04.08~05.10                          
9 G8 J' G5 f/ C% G6 @6 o递交材料: 2013.04.08~05.10: k* V& v: H& h1 ~/ o
面试时间: 未知 1 s+ X* `  u: }" Q: n. m, R( Y
录取通知: 未知  8 \+ Y3 s7 L" `& @5 a# y, L) F- b) i2 z
招生简章:往届:
梨花女大2013年春季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.zip (4.12 MB, 下载次数: 74) 应届: 梨花女子大学2013年秋季入学招生简章.zip (1.2 MB, 下载次数: 107)
+ m" n- x5 c* s9 a2 w, o4 }! s2 m    2014年春季入学:
) P8 @% b1 J" x7 Q- l3 w" b网上报名: 2013.07.02~07.05                        
- A  z' e2 i! e  M* w6 S递交材料: 2013.07.03~07.08" t8 O3 r: p2 p
录取通知: 2013.08.29% \7 s2 P6 x8 Z

" J2 C8 ~6 p7 d" P( x) V& F, W" Q5 {, u8 _
15.庆熙大学
/ w/ |% a* G2 Z网上报名: 2013.04.24~05.08
" t. C2 ?; i  `  @6 m2 y递交材料: 2013.04.24~05.08* i% e* n* y4 ~$ p
本校韩国语能力考试:2013.06.12
4 ?( v& Q2 \, g" i+ G* G/ v, P面试时间: 2013.06.22, y) l  _' k( r: i
录取通知: 2013.07.123 K* D0 o% y, w( N
招生简章: 庆熙大学2013年秋季入学招生简章.pdf (6.49 MB, 下载次数: 724)
4 p0 v0 \( m" [
9 [- e8 Y" j. U2 B: _( ?16.崇实大学

0 }; C' d) D& n: X( y网上报名: 2013.05.13~05.31

4 {& s* G* I8 R  K$ m8 Q3 K韩国语能力考试:2013.06.03
3 s" F" w% I2 w) T考试成绩公布:06.07
8 d3 @- b8 A4 s) o7 `3 D, o1 _" `递交材料: 05.27~06.07
! w) q1 }! a$ [1 P面试时间: 06.22
, c5 o' N) A6 r; u录取通知: 07.05
* a4 A/ [5 Q3 L1 E/ n招生简章:http://iphak.ssu.ac.kr/html/f_spec_tab05.asp

6 q/ y, I# B+ Q3 g3 W9 g% Y- V/ |) [, s, R, B* T/ `7 d! H3 x8 _
17.光云大学
( P7 [- r& Q# ^& T, J0 F

+ x6 c- f. i3 y4 m3 x. n& T2013年秋季入学:
( a$ O% ]1 l8 Z: t/ \8 D' b5 m网上报名:2013.05.01~05.24
4 x3 |4 D0 L  T  z# t1 g2 |2 ^3 M递交材料: ~05.24) w$ M7 s! {5 v! s  H4 m
韩国语笔试:2013.06.05
" N- j% b9 Y% [  x9 Q. a5 R录取通知: 2013.06.14

9 M) y; R, i9 {2 |2 o5 H% E9 B% y+ o& C3 m6 T
2014年春季入学:. q5 F3 r$ w9 n" K  n
网上报名:201311.01~11.22- v) |0 z# |$ A& e- Z
递交材料:~11.22
1 g# k0 F: a: w$ r! z5 B+ f5 Y1 o  d韩国语笔试:2013.12.06' I( N* C. B' {( T9 c: n# L6 {/ \
录取通知: 2013.12.13# N1 b' J1 T2 a) d; N. s6 E

+ q: E) \; e# a2 G% u) r招生简章:往年: 沙龙国际,光云大学往年招生简章.pdf (3.45 MB, 下载次数: 79)

! P. q  @9 Y) E+ D  ~2 G8 g% t3 c' o                  今年:
0 J: `( I7 Z# N+ i, [9 m1 D
# A2 T) \5 I+ M  H/ v8 B18.国民大学
1 v1 H. W. |2 K7 {. y3 f* ?网上报名: 2013.05.21~06.147 H; m7 X" h% V: \* D1 O% |
递交材料: ~06.14) q, H. t$ x% A; M/ @/ i* R
韩国语考试: 2013.06.189 |2 q: t0 a( C7 J
录取通知: 2013.07.18  
  W. S, E* }9 s) r招生简章:
国民大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (846.1 KB, 下载次数: 26) & {( ^. i" Q8 A2 I# {' d- {. _
                   国民大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (1.27 MB, 下载次数: 79) # h$ b8 {- @: f
; j$ y/ V( {. U, Y" e2 }$ O
19.祥明大学% e6 T- I' A0 ]
网上报名: 2013.04.24~05.14$ D& y( X% G, I. o/ j' q
递交材料: 2013.04.24~06.01
( \: K8 J% y0 I; i考试时间: 在韩国的:2013.05.20, ~# i9 [# p8 ~4 s$ N  g  E
                  不在韩国的:2013.05.24 ) P6 t& R  ~: x
招生简章: 祥明大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (1.01 MB, 下载次数: 188)
9 ~! ?! M" f2 C* Y, [3 d$ q2 Y% @/ s" T  n; r
20.京畿大学
5 F8 J% y, L; v: D8 R网上报名: 未知% r$ k" Q- D3 ~6 s& Y; \2 c
递交材料: 未知 $ T1 R3 W0 j: Y3 k7 q/ E
面试时间: 未知 * m  N2 V) a. O& Q* A: _
录取通知: 未知     S6 r, K9 _  |% d
招生简章:
京畿大学2013年春季入学【沙龙国际】.pdf (978.98 KB, 下载次数: 64)
0 W+ q, L8 B/ i+ X% M* E2 V
5 M6 ^& ~3 K7 h- k. f& a9 ^6 `; f21.明知大学
+ K! d# V" o* s* g6 @- y网上报名: 2013.06.03~06.28
0 s  M  w. ?8 p! u0 ~# L3 j& @* z递交材料: ~06.28 ' L" R$ K; s1 ?! _1 `
面试时间:2013.07.12+ i6 y9 I7 H$ I6 s5 |
录取通知: 2013.07.23  1 K9 O3 p; W5 }) y& a
招生简章:往年: 明知大学往年招生简章【沙龙国际论坛提供】.hwp (1.53 MB, 下载次数: 31)

9 ]; {, |( B7 k- z; J: ~                  今年: 明知大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (1.68 MB, 下载次数: 73) , }! V& C6 _( @! R1 j6 T: T

+ L3 u8 @0 j( Y. d9 C0 F22.首尔女子大学7 w) v7 A# h7 q
网上报名: 未知
6 V9 w* j( X) C/ ]- ~: |5 e! T0 ~递交材料: 未知 2 ]) |9 h) Y$ y) n) ~
面试时间: 未知 9 z. n, l7 Q* N. F6 G4 g- C
录取通知: 未知   / D% c# f2 f& n+ g$ Y
招生简章:往年: 首尔女子大学2013年春季入学招生简章.pdf (285.58 KB, 下载次数: 13) 8 M4 D/ k( x' k& k; W, G* o4 A
' [1 W8 G: u/ |  \
23.淑明女子大学5 n7 m8 J- N  j, f/ S
网上报名: 2013.05.02~05.15
4 V! w8 {/ _; n( T$ i递交材料: 2013.05.02~05.283 B1 m' b" L  ?$ B
面试时间: 2013.06.19
5 i7 s7 i, x9 ~" B/ K3 Y录取通知: 2013.07.04   . v/ }9 W6 Z) d7 F' j8 H
申请手续以及需要准备的材料:http://exchange.sookmyung.ac.kr/wiz/user/SMCHI/" g: w8 D: n( M* e! L( N
) b" |" k& I& F. e) P- @
24.诚信女子大学
) G  b; L& g" M1 v网上报名: 2013.05.06~05.15- Z, _4 G/ }7 Y  Q# c& d# y
递交材料: ~05.15
) L8 ~0 C( g( N
面试考试场所发布:2013.05.22* p' ?6 f5 w) \3 q2 Q
面试时间: 2013.05.28
* Z! ]5 I+ s: j( E0 \3 f5 o录取通知: 2013.06.28   
. j; H' r6 E( y5 \6 Z招生简章:往年: 诚信女大往年招生简章【乐韩提供】.pdf (1.17 MB, 下载次数: 6)

# `- q/ M- _! H* J8 u                  今年: 诚信女大2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (953.22 KB, 下载次数: 8) $ O! O* M; d" h
: w: r7 |: f& b2 E
25。【仁川】仁荷大学' u& @: c! \3 L
网上报名: 2013.06.28~07.02, I" x7 E2 Z, G0 @! u
递交材料: ~07.05
+ X2 H' ]: J5 Q面试时间: 未知 3 L1 O% m6 C: ?: i& l- J
录取通知: 2013.08.05
0 f, i1 z  I: B$ k$ r9 j6 v招生简章:往年 仁荷大学往年招生简章【乐韩提供】.pdf (848.45 KB, 下载次数: 62)
' I1 O! Y. r6 Y8 w7 c. w
                  今年: 仁荷大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.rar (708.84 KB, 下载次数: 41) 1 N) y! N2 ~+ y, W6 w9 {& M

3 j. }1 g# L" K26.【釜山】釜山大学
; U8 k( Z5 I  u' k$ T网上报名:2013.04.11~05.10( R% H8 B( H! A! E8 R
递交材料:2013.04015~05.103 m' O- x3 Y; y8 T. s) |: S2 E
录取通知:6月中旬
7 ~3 U& `/ B9 {7 X招生简章:
釜山大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际提供】.pdf (697.61 KB, 下载次数: 76)   t: z* a. g3 {2 Z

9 N" e. ]+ B3 z% g, i* v% I27.【釜山】釜庆大学
9 S, X- l' k* b网上报名:2013.03.02~06.20& @6 x4 J! Q2 K" ]- z0 B, W. Z
递交材料:2013.06.20! v3 K, ]1 B6 D3 N
录取通知:2013.07.16 $ x: G. k6 W8 E+ [. o( I( b
招生简章:http://iphak.pknu.ac.kr/pknu_2013/mojib_file/pknu_chinese.pdf
# n( M$ u) R; j3 ]
3 S; ~4 m9 h" V( k. h8 |5 P28.【釜山】韩国海洋大学
7 \. M. Y7 ?8 p1 p8 h网上报名: 未知
  n5 I& {! R6 X% u6 z! S  n递交材料: 未知 : J' f# _; _1 o  T& c* H
面试时间: 未知
3 a* ^& U$ Z/ v录取通知: 未知   
: D0 V; P5 I* B" p$ v招生简章:往年  http://ipsi.hhu.ac.kr/ipsiweb/da ... tional_students.pdf
3 l  a4 \" M: V! C' s. x
2 u& G$ ?) f3 [5 t" t* b+ K29.【釜山】东义大学/ u( u8 @7 I& j! j
申请时间:2013.05.15~05.313 X' x3 H  C- k0 C( A) p
材料审核:2013.06.03~06.14
% [1 U1 Y9 D$ G! ~' J录取通知:2013.07.053 |: u7 u2 @2 d
招生简章:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=404835&uk=20257051- r0 x% m* J0 O2 |) o

; {% P, z" s5 |/ T$ f4 K30.【釜山】新罗大学. G* V/ I* e4 L* D
网上报名: 未知4 N) m& y9 m& q, r. m. k
递交材料: 未知
3 ]1 S# C4 @: y) f面试时间: 未知 + H, O6 K( a: q+ I8 U$ m8 \7 H4 A% i
录取通知: 未知   
2 R1 t# D* |" ~  F, M. M0 c招生简章 :
& @- k% J( }% `5 g5 j, q" _8 @3 C9 S* h
31.【釜山】东亚大学' v! i6 `$ [& @4 S6 P2 X
网上报名: 2013.06.10~06.13
" H0 \7 b) T1 W. ~递交材料: ~06.200 x" N  |+ w2 ]) @  s# N) R6 F% A
面试时间: 2013.07.100 P% n# `3 ~( j& r" E
录取通知: 2013.08.06   
/ ^4 h) j, q, }; t. N招生简章 :
东亚大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (158.33 KB, 下载次数: 2)
! l* d) F0 M! z+ v                   东亚大学2013秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (149.56 KB, 下载次数: 7)
* M* N* E" m5 ~$ \! c& @* `9 v( N3 _9 P; U# e8 v, ]8 G, k
32:【大田】忠南大学/ {: M% ^0 ^8 ?6 A" Z3 M
网上报名:2013.04.29~05.13+ A) Y. S  n9 r1 G5 b: V
递交材料:2013.04.29~05.14
) |: f. U7 z: w8 y' n+ p7 X
本校韩国语能力测试:2013.05.30! w8 K7 |- ~0 O- m3 g
录取通知: 2013.07.01   V$ ^4 y8 J3 D. ^1 a
招生简章 : 忠南大学2013年入学简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (457.49 KB, 下载次数: 71)
$ ]3 j9 ~7 Y1 L/ l' q* d
+ B! [! @4 u+ O1 X: d* c6 Q  c2 y33:【大田】KAIST(2013年截至,只能提供2014年春季)
) L, j' E; C* o# N) E9 Q5 u网上报名:2013.08.28~09.03
9 J5 o* |8 @" R3 ?  {  A: f递交材料:2013.08.28~09.03 7 n6 F! G& ^( j
第一阶段合格者通知:2013.11.01 9 ?. U7 q9 S* T: Y2 \
面试评价:2013.11.15
, N, R# z* J3 `6 ^) V* m5 Z最终合格:2013.12.06
' E% D+ s: ]6 Y( E: o招生简章:http://admission.kaist.ac.kr/web/under/intro_c& P* a8 f% \" b: e
, v# @2 n" v% Z! E
34:【大田】大田大学
$ L3 M$ r1 |; x( g  x网上报名: 未知
2 P2 Y$ R4 d! j  C递交材料: 未知
) n+ Z6 E6 u0 j* i) _0 E面试时间: 未知
+ T, a- m8 W  V$ C5 K( I% q录取通知: 未知  
& t: W. N/ a! j招生简章: 大田大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (231.68 KB, 下载次数: 9) $ z$ n8 O1 R8 {, b$ Q6 U! z* E

+ q& }1 s0 p5 E( f' S6 m. r# J) G35.【大田】培材大学7 }5 p  z9 X$ Z/ F
网上报名: 2013.06.03~06.14
3 ]# w" Y) U8 P) M  L# N4 |递交材料: ~06.143 j1 l0 B- g) ^
面试时间: 2013.06.20
( t( R* g# p6 J3 ]$ L8 L2 k* Y3 h录取通知: 2013.07.19& \0 X! @; H0 c# f, E) W* `3 m$ ?
招生简章:
; X5 k; e; \& D. O0 `                   培材大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (139.6 KB, 下载次数: 9)   X' V! v3 X; q- X4 @$ `$ {

5 q! i3 S8 }! U+ s" Q! C6 y36.【大田】牧园大学
* c: M7 k# R% }1 U4 w! ]网上报名:2013.06.03~06.14
- F, L, l4 U0 j3 Z/ X递交材料:2013.06.13~06.143 Y: m  Q6 J# H* f; b
面试时间:2013.06.27
$ U3 b- Z3 ]* m7 h$ W: o1 f录取通知:2013.07.092 t8 d3 b1 Y$ g( X  `( ]* |
招生简章: 牧园大学2013年招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (6.51 MB, 下载次数: 16)
4 {7 s6 r3 e9 p& m2 c
9 U$ U* v  j# n37.【大田】又松大学4 n* A) M5 u2 w6 E( h' q. B* I5 B
网上报名: 未知
& W9 n) y' @/ q- U4 f递交材料: 未知
" d  W4 x. `% h9 b' n* M面试时间: 未知
: H0 Q  y( y, r3 O# B. x录取通知: 未知   * i, k+ F: a0 d$ \1 T
招生简章:往年: : T4 W3 K0 z1 Z9 {3 O

5 F6 u8 Z! `3 @# s$ W# E38。【大邱】庆北大学8 [' [* y4 N3 I2 G
网上报名:2013.05.01~05.10
" U7 q: u+ R& ?$ i9 e5 T4 F递交材料:2013.05.01~05.10
: a  F; U' B% Z- g0 ^面试时间:2013.05.21~05.28
! W3 X6 z4 A4 X9 M5 r, [( R- U7 }  `TOPIK考试成绩提交时间:2013.06.05(报名时必须要提交准考证)
! }0 ]0 g4 I& F2 v& t录取通知:2013.06.28  & ]! b0 ~7 u# o* A( R1 t
招生简章 : 庆北大学2013年招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (609.67 KB, 下载次数: 38)
  k( P* F9 w. e$ d2 L& y
: Q9 t9 L5 Z, _0 U) A6 \  d- ~39.【大邱】启明大学9 u( P! Y/ X& e
网上报名: 2013.05.06~05.10- }  M$ R7 A* _
递交材料: 2013.05.06~05.15 $ ^& F" [' t- S3 B2 U& H3 f
录取通知: 2013.06.29
* ^6 \6 t+ E0 K3 }1 [. e- q招生简章: 启明大学2013年招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (754.92 KB, 下载次数: 25) + `$ \* S6 f* @* V9 F4 G- j/ W' D
4 T! I& \# Z$ P4 k: Z" ^$ K- @. s
40.【蔚山】蔚山大学( @+ g. D" i8 D+ ^9 j8 ^+ M
网上报名: 2013.07.22~07.26  G6 @  @. A. ]  e2 b9 p
递交材料: ~07.29
$ J" c( P/ L( r) t6 ~面试时间: 2013.08.072 h- {# p5 W6 E6 V1 F3 ~, }
录取通知: 2013.08.09   " c6 p! i  z: ~) {
招生简章:往年: 蔚山大学2012年后期招生简章【沙龙国际论坛提供】.hwp (233 KB, 下载次数: 1)
* |8 T! @' @- S' }& C
                  今年: 蔚山大学2013年秋季入学招生简章.pdf (335.22 KB, 下载次数: 11) $ J  P( s3 F, t, ]0 W
  R/ r" {, b0 L
41.【光州】全南大学2 I6 ~# U8 N' n# Y/ |& G; U2 {. N
网上报名: 2013.05.06~05.31/ B! w) Q+ N7 L# {7 y3 [" O3 c
递交材料: 2013.05.06~05.31
$ h8 T3 H, F0 ~, Q面试时间: 2013.06.19
! j/ k; E/ |$ c1 _1 Y6 R录取通知: 2013.07.03   
7 {4 d' Y1 s7 R% f. P; g招生简章:往年: 全南大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】】.pdf (1.24 MB, 下载次数: 10) 3 ]1 |0 |! ~0 l- F$ _8 Z
               应届: 全南大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (533.5 KB, 下载次数: 26) / }# t) l+ A. y, c# E& I, m! x/ S
* ^9 w/ \0 m( n1 t7 s
42.【光州】光州大学& G! T% B& k( k- l( ?! }( ~0 g
网上报名: 未知' s+ j; s: [1 K& s9 @
递交材料: 未知 , [1 f% J' |, T+ ^
面试时间: 未知
( x/ G2 L+ j- I录取通知: 未知   $ o" e9 f1 O4 U+ Y6 l8 h/ X1 |) K
招生简章:往年: http://iphak.gwangju.ac.kr/
, H1 w2 Y! G8 K* Z" w+ D/ B" e/ _
43.【京畿】亚洲大学. z) p  X, j6 s  ~9 y
网上报名: 2013.05.06~05.10(参加4月份TOPIK考试的也可以报名)
* p. `7 a  N' _, l$ g. a0 d递交材料: ~2013.05.16# x: ~3 X6 B8 n
面试时间: 2013.05.25
& a& x. g' J/ y! L8 z' @8 q录取通知: 2013.06.07    k) L  p4 ]7 l. l# c
招生简章: 亚洲大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.zip (302.23 KB, 下载次数: 22)
  k0 _6 x, F; V/ i4 R) N; r6 n4 g) r6 Q: W. U- i
44.【京畿】檀国大学
$ H3 O6 `: ~1 k/ }2 B+ E$ X& m网上报名: 2013.04.18~04.30
: R: y4 I; P( L$ e3 |; ^递交材料: ~05.03( ?5 [4 j. D* S& Q' w6 J5 S# `" b
面试时间: 2013.05.25
8 v+ t  Y; j- t- `录取通知: 2013.06.07  
* }1 T/ X9 E: {0 H! ~  ]招生简章:往年: 檀国大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.hwp (5.1 MB, 下载次数: 22)
" l( r# x& y+ N2 P+ L1 Z; P! z               应届: 檀国大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.pdf (1.65 MB, 下载次数: 73)
3 x( }( |, n6 o$ y% u6 {- p  X
/ k' u/ s6 c* K2 j! X& s45.【京畿】江南大学
) T# y! q/ L, z) |7 H+ w. G: \网上报名:2013.05.06~06.21& d- r# L1 V4 W7 R9 K
递交材料:2013.05.06~06.21
, W' T; ^# Q+ l7 u3 @录取通知:2013.07.12  
! f8 x) ]9 `% {; e5 U' k: d+ O4 p招生简章: 江南大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际提供】.pdf (715.49 KB, 下载次数: 15)
: K$ Q- R5 J3 j" F9 Z8 j6 W! w3 y8 d) K
1 h3 H6 w' v; u/ E
( U+ w/ M& A$ M2 I1 k1 C- [+ k
46.【忠北】忠北大学
2 v( q0 Z  J, M0 ~* Y7 e2 e网上报名:2013.05.06~05.24& G8 S* b5 o! s# J2 {; B& P5 Z
递交材料:~05.24
# f! c% z( ]; _+ P; [
面试时间:2013.06.13
6 d5 I1 Z- C, M, ]录取通知:2013.06.28
0 [9 g. u6 k" g招生简章:往年 : 忠北大学2013年春季入学招生简章【沙龙国际论坛提供】.hwp (1.68 MB, 下载次数: 46) " t2 U+ c2 O8 R$ b: t
                  今年:
忠北大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.docx (784.98 KB, 下载次数: 22)
) h' K. z7 z: h+ I- H: q0 G47.【庆北】岭南大学
4 c2 d: [7 z+ W6 O/ o6 \( w网上报名:尚未公布0 w- j/ s$ S4 p, m  U1 l* S
递交材料:尚未公布 6 ?+ i$ U* M% q- h& o1 ]6 ]# X
录取通知:尚未公布
4 o4 D5 w8 X* ]招生简章:往年 :
https://docs.google.com/file/d/0 ... NTY3OTdh/edit?pli=1
% M. R0 t1 ^* p' k. [  [3 f9 h2 s* P  n% a- D5 B
48.中央大学
% Y( X2 v0 x: M+ @5 V# p网上报名:2013.04.16~04.24
: ^0 v: X6 b0 V4 D3 _; y递交材料:~05.06
- }; {6 m% V4 e8 c- h第一阶段公告:2013.04.305 n+ U- ^% {5 e  E& ]
   韩国语能力考试:2013.05.04$ ]/ p0 Z" a8 m; O, [/ b
   录取通知:2013.05.10' W+ B& ?. H" k4 i# w9 v
第二阶段公告:2013.05.10
& b' i) q+ I- h& l# r; {录取通知:2013.06.189 V: E( A  J% x  T- P' J, w1 t
招生简章: 中央大学2013年秋季入学招生简章【沙龙国际】.pdf (215.77 KB, 下载次数: 49)
: A9 J7 |  Z1 V% S4 ?
( u& q" D: q4 h

! }0 R1 i+ ~2 S$ G3 e  e( h+ ]3 u同类精华帖:  韩国各大学介绍,申请经验,签证材料●_● 请看这里!!!2 A" T; s7 [. Z3 N6 |

, P" U4 D& c3 c8 Y' j, q/ z3 x                       2013年9月韩国各大学研究生招生简章/ W1 r& Z+ @/ d+ O8 j) i

$ [" C5 m: v+ H( n3 y: g2 D5 `: q& @3 z$ H8 w) D
各个学校的招生简章,有的用pdf格式,有的用word格式,有的用韩国专用的hangul格式,PDF和WORD相信大家都有,没有的话百度也很好下载,如果有童鞋没有hangul,可以来这里下载:
& q- C0 ~% r; m" V0 s; b2 F' Vhttp://bbs.enjoykorea.net/thread-838436-1-1.html
3 n. r7 ]4 D5 {
( A/ z3 r4 K3 N0 ]1 d
% V  F% S) p' T5 p2 E4 d6 Y" a: L& [

: h3 b& j5 G6 ?3 G) @  B: V2 b- O2 b
推荐
发表于 2013-3-11 13:40:26 | 只看该作者
86免费国际电话
左手辛苦了!~帮顶
回复 使用道具 举报
3#
发表于 2013-3-11 15:06:48 | 只看该作者
看看我去哪个学校~~
回复 使用道具 举报
4#
发表于 2013-3-11 15:08:24 | 只看该作者
86免费国际电话
来看一下
回复 使用道具 举报
5#
发表于 2013-3-12 12:40:45 | 只看该作者
是本科还是大学院的啊
回复 使用道具 举报
6#
发表于 2013-3-12 20:35:56 | 只看该作者
回复 使用道具 举报
7#
发表于 2013-3-13 09:08:29 | 只看该作者
111111111111111111111
回复 使用道具 举报
8#
发表于 2013-3-16 21:04:34 | 只看该作者
000000000000000000000000000000000000000000000000
回复 使用道具 举报
9#
发表于 2013-3-18 10:11:21 | 只看该作者
细草儿 发表于 2013-3-12 12:40
- _8 e. Q. j0 x% }是本科还是大学院的啊
2 K5 r9 e4 |& N
貌似是本科的吧,最近大学院的大部分都还没出
回复 使用道具 举报
10#
发表于 2013-3-18 18:30:42 | 只看该作者
谢谢分享
回复 使用道具 举报
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
本版积分规则
QQ|关于我们|广告合作|小黑屋|手机版|Archiver|免责声明|EnjoyKorea-沙龙国际 ( 苏ICP备07008764 ) GMT+9, 2018-1-20 02:11 , Processed in 0.137746 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回复 返回顶部 返回列表
沙龙国际